اثربخشی آموزش فلسفه بر قضاوت اخلاقی و عزت نفس دانش‌آموزان نابینا

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشکدۀ علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه اصفهان

2 استادیار روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشکدۀ علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه اصفهان

3 دانشیار روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشکدۀ علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر اجرای برنامۀ فلسفه برای کودکان به روش حلقۀ کندوکاو بر بهبود عزت نفس و قضاوت اخلاقی در دختران و پسران نابینای 9-11 ساله در سال 1392-1393 بود. تعداد 28 نفر دختر و پسر نابینا (14 نفر گروه آزمایش و 14 نفر گروه کنترل) به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامۀ عزت نفس هیر و قضاوت اخلاقی سینها و وارما استفاده شد. برای بررسی فرضیۀ پژوهش از روش آزمایشی، پیش‌‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل استفاده شد و سپس به مدت 11 جلسه از روش کلاس‌داری به شیوۀ حلقۀ کندوکاو و داستان‌های فکری فیلیپ کم و رابرت فیشر بهره گرفته شد. داده‌های به دست آمده با استفاده از تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد که اجرای برنامۀ آموزش فلسفه برای کودکان با روش حلقۀ کندوکاو می‌تواند 002/0 درصد در بهبود قضاوت اخلاقی و 032/0 درصد در عزت نفس پسران و 001/0 درصد در قضاوت اخلاقی دختران نابینا مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Philosophy for Children with Method Community of Inquiry on Moral Judgment and Self-Esteem in Blind Students

نویسندگان [English]

  • Leila Akrami 1
  • Amir Ghamarani 2
  • Ahmad Yarmohammadian 3
چکیده [English]

The aim of the present research is to study the of effect philosophy for children with community method of inquiry on moral judgment and self-esteem among blind students of 9-11, in 1392-1393 academic year. 28 blind girls and boys, (14 for experimental group and 14 for the control group) were selected s with simple random sampling method. The samples were assessed by Hare self-esteem Scale (HSS) and Moral Judgment Test (MJT) questionnaire. For study hypothesis, experimental (pre-test- post- test) method was used, then we utilized the community of inquiry Lipman, Robert fisher and Philip thinking stories. Data were analyzed by ANCOVA. Findings showed that, philosophy for children with community method of inquiry caused to improved moral judgment (0/002) and self-esteem (0/032) of blind boys and girls.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blindness
  • philosophy for children
  • community of inquiry
  • Self-Esteem Moral judgment