اثربخشی آموزش راه‌بردهای فراشناختی بر باورهای معرفت‌شناختی دانش‌آموزان دختر

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه پیام نور

2 کارشناس ارشد روان‌شناسی تربیتی و دبیر آموزش و پرورش شهرستان دیواندره

چکیده

هدف از انجام دادن تحقیق حاضر بررسی اثربخشی آموزش راه‌بردهای فراشناختی بر باورهای معرفت‌شناختی دانش‌آموزان دختر سال سوم راهنمایی بود. جامعۀ آماری شامل همة دانش‌آموزان دختر سال سوم راهنمایی شهرستان دیواندره بود که در سال تحصیلی 1392-1393 تحصیل می‌کردند. برای این منظور تعداد 80 نفر به صورت تصادفی خوشه‌ای انتخاب و به صورت تصادفی ساده به دو گروه گواه و آزمایش تقسیم شدند. قبل از اعمال متغیر آزمایشی، پرسش‌نامۀ باورهای معرفت‌شناختی شومر در اختیار افراد نمونه قرار گرفت و به گروه آزمایش به تعداد 10 جلسه راه‌بردهای فراشناختی آموزش داده شد. روش تحقیق نیمه‌آزمایشی و طرح تحقیق پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. نتایج نشان داد که آموزش راه‌بردهای فراشناختی موجب افزایش باورهای معرفت‌شناختی دانش‌آموزان دختر سال سوم راهنمایی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Metacognitive Strategies Training on Female Students’ Epistemological Beliefs

نویسندگان [English]

  • Hassan Gharibi 1
  • Fareidoon Naghshbandi 2
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the effects of metacognitive strategy training on students’ epistemological beliefs of the third grade (guidance school). The population included all third grade students in Divandareh studying in the school year (93-92). For this purpose, 80 students were randomly selected and randomly assigned to experimental and control groups were. Before applying the experimental variable, Schommer’s epistemological beliefs questionnaire were handed out to the groups, receiving metacognitive strategies training for ten sessions. Research method was semi- experimental with a pre-test and post-test control group. Results indicated that training metacognitive strategies can increase the epistemological beliefs of girl students in the third grade (guidance school).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Metacognitive strategies
  • Epistemological beliefs
  • Students
ابراهیمی قوام‌آبادی، صغری (1388). پرورش انگیزه در دانش‌آموزان، تهران: رشد.