تاثیر آموزش فلسفه برای کودکان بر سطح پرسشگری دانش‌آموزان دوره ابتدایی

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تحقیقات آموزشی، دانشگاه یاسوج

2 استادیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه یاسوج

چکیده

پژوهش حاضر با روش شبه آزمایشی،طرح دو گروهی با پیش آزمون و پس آزمون صورت پذیرفت. نمونه آماری شامل 120 نفر(60 نفر گروه آزمایش و 60 نفر گروه کنترل) بود. از روش سنجش توانایی پرسشگری فیشر که مبتنی بر داستان خوانی و پرسشگری بود و با استفاده از کتاب داستانهای فکری اثر فلیپ کم، داده ها جمع آوری شدند. پیش­آزمون برای دو گروه آزمایش و کنترل اجرا شد. در ادامه، گروه آزمایشی به مدت شش ماه، هفته­ای یک جلسه تحت روش آموزش فلسفه برای کودکان قرار گرفتند. در پایان شش ماه، پس­آزمون در دو گروه آزمایش و کنترل اجرا شد. نتایج نشان دادکه آموزش فلسفه برای کودکان بر سطح پرسشگری دانش­آموزان تاثیر مثبت و معناداری داشت. همچنین پس از آموزش فلسفه برای کودکان، سطح پرسشگری گروه آزمایش بر اساس حیطه شناختی بلوم از "سطح دانش" به " سطح تجزیه و تحلیل" ارتقاء یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • tahereh kamalimotlagh 1
  • . . 2
1 yasouj university
چکیده [English]

.

اسکندری، ح و کیانی، ژ.(1386). تاثیر داستان بر افزایش مهارت فلسفه وری و پرسشگری دانش آموزان. مطالعات برنامه درسی. شماره 7.

خوشنوا، فاطمه.(1394). آموزش فلسفه به کودکان و مهارت پرسشگری، ماهنامه مدیریت ارتباطات، شماره 61.

ستاری، علی(1390). بررسی مفهوم و نقش فلسفه در فلسفه برای کودکان با توجه به روش متیولیپمن. فصلنامه علمی پژوهشی، سال چهاردهم شماره اول.

صفایی مقدم، م؛ مرعشی،س؛ پاک سرشت، م؛ باقری، خ؛ سپاسی، ح.(1385). بررسی تاثیر روش اجتماع پژوهشی در برنامه آموزش فلسفه به کودکان بر پرورش مهارت های استدلال. مجله علوم تربیتی و روانشناسی، 13(2)، 31-54.

کم، فلیپ.(1388). داستانهای فکری: کندو کاو فلسفی برای کودکان. ترجمه مژگان رشتچی و فرزانه شهرتاش. تهران. انتشارات شهرتاش.

ناجی، سعید. (1389). فلسفه برای کودکان و تحول درنظام آموزش و پرورش. اطلاعات حکمت و معرفت.

نقد علی، محسن و پناهی، زهرا.(1390). ارتباط اجتماع پژوهشی در برنامه فلسفه برای کودکان با روشهای تدریسفعال و مشارکتی. تفکر و کودک، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال دوم، شماره دوم، 126-121.

 

Almedia.P.A. (2010). Can I ask a question? The importance of classroom questioning.Social and Behavioral Sciences.31, 634 – 638.

Bleasby,j. (2011). Overcoming relativism And Absolutism: Dewey ideals of truth and meaning in philosophy for children.Educational Philosophy andTheory,Vol. 43, No. 5, 2011.

Bloom, B., Engelhart, M., Krathwohl, D. (1956). Taxonomy of Educational Objectives. The Classification of Educational Goal. Handbook 1: Cognitive Domain. New York: David McKay.

Bransford,J.D. , Brown, A . I and Cocking, R .R.(1999). How People Learn:Brain, Mind, Experience and School. Washington, DC: National Research Council.

Christenbury, L., & P. P. Kelly. (1983). Questioning: A Critical Path to Critical Thinking. Urbana, IL: ERIC Clearinghouse on Reading and Communications Skills and the National Council of Teachers of English.

Daniel,M., Lafortune, L., Pallascio, R. &Schleifer, M. (2000). Developmental Dynamics of a community of philosophical inquiry in an elementary school mathematics classroom, thinking, 15: 1, pp. 2-10.

Dillon, J. T. (1982). “Do Your Questions Promote or Prevent Thinking?” Learning 11: 56–57, 59.

Doohr, E. (1994). Citizenship: philosophy with children: Thinking skills. Retrieved from www. Dialougeworks.co.uk.

Filippone, M. (1998). Questioning at the Elementary Level. M.A. Research Project. Union, NJ: Kean University.

Fisher, R. (2005). Teaching Children to Think (2th). London. Nelson Thornes.

Gagnon, G. W. (2001). Designing for Learning: Six Elements in Constructivist Classrooms. Thousand Oaks, CA: Corwin.

Haven, K (2007). Story Proof: The Science Behind the Startling Power of Story, CA: LibrariesUnlimited.

Harvey, S., & A. Goudvis. (2007). Strategies that Work: Teaching Comprehension for Understanding and Engagement. Markham, Ontario: Pembroke Publishers.

Kane, J. (1984). Education and the search for coherence. Teacher College Record, 85(4), 676-683.

Lipman, M & Sharp, A, M. (1978). Some Educational Presuppositions of philosophy for children. Oxford Review education, Vol. 4, No.1.85-90.

Lipman, M. (1997). Philosophical discussion plans and exercises. Critical and Crative thinking. pp 1-17. Birmingham: Imaginative Minds.

Lipman, M. (2003). Thinking in Education. New York: Cambridge University Press.

 

Matthews, G. (1991). The questioning imagination. Milltown studies, 27(1), 14-27.

 

Marzano, R. J. (2007). The Art and Science of Teaching: A Comprehensive Framework for Effective Instruction. Alexandria, VA: ASCD.

Orlich, D; Harder, R; Callahan, R; Trevisan, M & Brown, A. (2010). Teaching strategies: A guide to effective instruction. Wadsworth, Cengage Learning. 

Paul, R., & L. Elder. (2008). the Miniature Guide to Critical Thinking Concepts and Tools. Dillon Beach, CA: Foundation for Critical Thinking.

Paul, R. (1993). Critical Thinking: What every person needs to survive in a rapidly changing world (Santa Rosa, CA, Foundation for critical thinking).

Valitalo, R., Jusso, H., Sutinen, A. (2015). Philosophy for children as an educational practice. Springer Published Online.

Van Zee, E., & J. Minstrell. (1997). “Using Questions to Guide Student Thinking.” Journal of the Learning Sciences 6(2): 227–269.

Walsh, J. A., & B. D. Sattes. (2005). Quality Questioning: Research-Based Practice to Engage Every Learner. Thousand Oaks, CA: Corwin Press.