تاثیر برنامه فلسفه برای کودکان بررفتار مدنی –تحصیلی دانش آموزان پسرپایه نهم متوسطه اول ناحیه یک شهر خرم اباد

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار،گروه علوم تربیتی ،دانشگاه فرهنگیان،

چکیده

پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر برنامه­ی آموزش فلسفه برای کودکان بر رفتارمدنی –تحصیلی دانش­آموزان پسر پایه نهم متوسطه اول ناحیه یک شهر خرم­آباد انجام شد.برای اجرای این پژوهش از طرح پیش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه گواه استفاده شد. جامعه آماری پژوهش را دانش­آموزان پسر پایه نهم متوسطه اول شهر خرم­آباد در سال تحصیلی 97-96 تشکیل می داد که تعداد 50 دانش­آموز به روش نمونه­گیری خوشه ایی انتخاب شدند و به‌صورت تصادفی در دو گروه گواه و آزمایش (هر گروه 25 نفر) قرار داده شدند. ابزار گرد آوری داده­ها،  پرسشنامه رفتار مدنی- تحصیلی گل پرور (1389)  بود. داده­ها با استفاده از تحلیل کوواریانس مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. نتایج نشان دادکه اجرای برنامه آموزش فلسفه برای کودکان موجب افزایش میزان نمرات رفتارمدنی -تحصیلی دانش­آموزان ومولفه های آن(یاری رساندن ومشارکت اجتماعی ،برقراری روابط صمیمانه وپایبندی به قواعد) شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • moslem ghobadiyan
       آقازاده، احمد ( 1385 )، اصول و قواعد حاکم بر فرایند تربیت شهروندی و بررسی سیر تحولات وویژگی های این گونه آموز شها در کشور ژاپن، فصلنامه علمی - پژوهشی نو آور یهای آموزشی ، ویژه نامه نوآوری در تربیت شهروندی، دوره پنجم ،شماره هفدهم ،صص 66-45

اکرمی ،لیلا،قمرانی،امیر ویارمحمدیان ،احمد (1393)، « اثربخشی آموزش فلسفه برقضاوت اخلاقی وعزت نفس دانش آموزان نابینا»  ، دو فصل نامه تفکر و کودک، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال پنجم، شماره دوم ،پاییز وزمستان ،صص17-1.

افرازنده ،سیده سمیه ،میرزایی ،طیبه،پورابولی ،بتول ،سبزواری ،سکینه(1395)،« ارتباط عدالت آموزشی ورفتارهای مدنی –تحصیلی از دیدگاه دانشجویان پرستاری» ،فصلنامه اخلاق پزشکی ،سال دهم ،شماره سی وپنجم ، بهار ،140-117

امّی، زهرا و فرامرز قراملکی، احد (1384)، «مقایسه سبک های لیپمن و برنی فیر در فلسفه برای کودکان»، مجله پاییز، اندیشه نوین دینی، شماره دوم ، صص23-7.

 

بدری گرگری ،رحیم و واحدی ،زهرا  (1394)، «تاثیر برنامه فلسفه برای کودکان بررشد هوش اخلاقی دانش آموزان دختر»  ، دو فصل نامه تفکر و کودک، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال ششم، شماره اول ،بهار وتابستان ، صص17-1.

جاویدی ،کلاته جعفر آبادی واکبری،احمد(1388)،«تحلیلی بربرنامه درسی فلسفه برای کودکان وویژگیهای مواد خواندنی مناسب دراجرای آن».همایش ملی کتابخانه های آموزشگاهی ؛پویاسازی نظام آموزشی ومشارکت درفرایند یاددهی –یادگیری ،صص 396-383.

جاویدی کلاته جعفرآبادی، طاهره (1385)،«فلسفه برای کودکان چشم انداز نظری بررسی تجربی» مجموعه مقالات ششمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی، دانشگاه شیراز، 246.

 

دهقان ، حبیب الله و دهقان ، حجت الله( 1394)، «بررسی رابطه رفتار مدنی و عملکرد سازمانی مدیران آموزش‌وپرورش»(مطالعه موردی آموزش‌وپرورش شهرستان کلی بر) ، فصلنامه نوآوری های  مدیریت آموزشی، دوره دهم ،شماره چهار ،صص 98-80.

قبادیان، مسلم، سیف نراقی، مریم، نادری، عزت الله، شریعتمداری، علی (1390) . «اجتماع پژ وهی روشی موثر در رشد اجتماعی کودکان» ، دو فصل نامه تفکر و کودک، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال دوم، شماره دوم ،صص58-37.

قائدی ،یحیی (1383)، « آموزش فلسفه به کودکان» ؛بررسی مبانی نظری،تهران ،انتشارات دواوین.

کریمی، روح الله (1394)، «تربیت اخلاق در برنامه فلسفه برای کودکان» ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

کم، فیلیپ، (1389)، «داستانهای فکری (3) »، ترجمه فرزانه شهرتاش، نسرین ابراهیمی لویه ، تهران، انتشارات آموزشی شهر تاش.

گل پرور، محسن (1389، «بررسی نقش اخلاق تحصیلی، عدالت و بی عدالتی آموزشی در رفتارهای مدنی  تحصیلی دانشجویان. » فصلنامه علمی پژوهشی اندیشه های  نوین در علوم تربیتی، دوره چهارم،شماره پنجم ،صص 42 – 25.

ماهروزاده ،طیبه ،رمضان پور،شیوا (1390)،«تاثیر اجتماع پژوهشی برنامه آموزش فلسفه به کودکان برپرورش مهارتهای شهروندی دانش آموزان پایه سوم ابتدایی» ،فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی ،دوره هفتم ،شماره سوم ،پاییز ،صص63-31

مرعشی،سیدمنصور،صفایی مقدم ،مسعود وخزامی ،پروین(1389)،«بررسی تاثیر اجرای برنامه آموزش فلسفه به کودکان به روش اجتماع پژوهشی ،بررشدقضاوت اخلاقی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی شهر اهواز » ،دوفصلنامه علمی –پژوهشی تفکر وکودک، پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی ،سال اول ،شماره اول صص102-83.

مرعشی، سیدمنصور ، حقیقی، جمال، بنایی مبارکی، زهرا، باشلیده، کیومرث(1386)،«بررسی تأثیر روش اجتماع پژوهشی بر پرورش مهارت های استدلال در دانش آموزان دختر پایه سوم راهنمایی»، نشریه علمی - پژوهشی مطالعات برنامه درسی،سال دوم ،شماره هفتم ،صص  95 -122

مرعشی، سیدمنصور و صفایی مقدم، مسعود و خزامی ،پروین(1389)، «بررسی تاثیر اجرای برنامه آموزشی فلسفه برای کودکان به روش اجتماع پژوهشی بر رشد قضاوت اخلاقی دانش­آموزان»، دو فصل نامه تفکر و کودک، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، بهار وتابستان ،سال اول، شماره اول.صص102-83

مرعشی،سید منصور(1388)،«پویایی های اجتماع پژوهشی دربرنامه آموزش فلسفه به کودکان»، مجله فرهنگ ،شماره شصت ونهم ،بهار ،صص149-109.

هاشمی ،مسعود (1395)،«بررسی تأثیر برنامه آموزشی فلسفه برای کودکان بر دو بعد همدلانه و ارزشی تفکر مراقبتی دانش­آموزان پسر پایه هفتم»،رساله دکتری،دانشگاه ازاد اسلامی واحد اراک.

هدایتی، مهرنوش (1390)،« جزوه مبانی برنامه فلسفه به کودکان »، کارگاه آموزشی تربیت مربی فلسفه برای کودکان ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، آبان ماه.صص16-1

ناجی ،سعید (1383)،« فلسفه برای کودکان ونوجوانان، مروری بر پارادایم جدید آموزش وپرورش با تأکید بر ابداعات لیپمن »،مجله حوزه ودانشگاه ،شماره چهل ،پاییز ،صص118-93

ناجی ،سعید (1388)،«فلسفه برای کودکان رویکردجدیدی درفلسفه و تعلیم وتربیت »، مجله فرهنگ ،شماره شصت ونهم ،بهار ،صص 175-151

       نوروزی ،رضاعلی (1386)،« بررسی کار فلسفی باکودکان از دیدگاه دانش آموزان مدارس شهر اصفهان» ،فصلنامه نوآوری های آموزشی ، سال ششم ، شماره بیست وسوم ،صص 146-123 .

هینس، جوانا( 2002 )، بچه های فیلسوف؛ یادگیری از طریق کاوشگری و گفتگو در مدارس، ترجمه رضاعلی، نوروزی، عبدالرسول، جمشیدیان، و مهرناز، مهرابی کوشکی.(1384).  قم: نشر سما قلم .

Bleazby, J. (2007). Reconstructing Gender in the Philosophy for Children Program,Paper presented at the Australasian Association of Research in Education Conference, University of Notre Dame, Fremantle, Western Australia,25-29 November.

Choo  , S, Bowiey, C. (2015). "Using training and development to affect job satisfaction within franchising", journal of Small Business and Enterprise Development, Vol. 14, No.2, pp.339-352.

Golparvar M, Javadian ZMM. (2011). Structural patterns related to educational equity and academic satisfaction, results, academic social behavior and academic fraud. Q New Idea Educ;7(1):87-104.

  Lipman, Matthew ( 2003). Thinking In Education, second edition, Cambridge University Press     

Mackenzie, SB., Podsakoff, PM., & Paine, JB. (2009). Do citizenship behavior matter more for managers than for salespeople? Journal of Academy of Marketing Science,77(4), 396-410.

Makovska, Suzana.(2006).Correlates of Social and Abstract Intelligence: Vol 48; No, 3.

Nasiri Valaik Bani F, Gilani MAE. (2014). The relationship between social intelligence and academic   social behavior and learning effectiveness graduate students Bu  Ali  Sina University in Hamedan. J New Approach Educ Admin.;5(1):175-188.

Morehouse , Richard, (2010),"Developing Communities of Inquiry in the USA" ,Retrospect and Prospect",   Analytic Teaching and Philosophical Praxis,vol.30.No.2.pp21-31

Sharp, Ann Margaret and Ronald F. Reed(1992) ,Studies in Philosophy for Children, Philadelphia Temple University Press.

Schertz, M. (2004), Empathic pedagogy  Doctoral dissertaton, Montclair state uninersity, 2004) Dissertation Abstracts international, 64-247.