نقش میانجی‌گری باورهای معرفت شناختی در رابطه بین باورهای ضمنی هوش با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای روانشناسی تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی

2 استاد، گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران،

3 دانشیار، گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی­گری باورهای معرفت­شناختی در رابطه بین باورهای ضمنی هوش با پیشرفت­تحصیلی انجام شد. طرح پژوهش از نوع طرح‌های همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانش­آموزان دوره اول متوسطه استان مازندران بود که در سال تحصیلی 97- 1396 مشغول به تحصیل بودند. نمونه پژوهش 350 دانش‌آموز به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شد. ابزارهای پژوهش عبارت بودند از مقیاس باورهای معرفت­شناختی شومر (1990)، مقیاس ضمنی هوش عبدالفتاح (2006) و معدل سالانه دانش آموزان. داده­ها با استفاده از روشهای آماری نظیر میانگین، انحراف معیار، ضریب­همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون واسطه‌ای و مدل‌سازی معادله ساختاری تجزیه‌وتحلیل شد. نتایج نشان داد بین باورهای ضمنی هوش با پیشرفت­تحصیلی و باورهای معرفت شناختی رابطه منفی و معنادار در سطح P<0/05 وجود دارد. باورهای ضمنی هوش بر باورهای معرفت­شناختی دانش آموزان اثر مثبت و معناداری دارد. باورهای ضمنی هوش بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان اثر مثبت و معناداری دارد. باورهای معرفت شناختی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان اثر مثبت و معناداری دارد. باورهای ضمنی هوش دانش آموزان ازطریق میانجی­گری باورهای معرفت­شناختی بر پیشرفت­تحصیلی آنان دارای اثر غیرمستقیم معنی دار است (در سطح P<0/01).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • farah abasian 1
  • . . 2
  • . . 3
1 kharazmi
3 .
چکیده [English]

.

حجازی، الهه؛ رستگار، احمد؛ کرمدوست، نوروزعلی؛ قربان جهرمی، رضا (1391). باورهای هوشی و پیشرفت تحصیلی ریاضی: نقش اهداف پیشرفت، درگیری شناختی و تلاش (آزمون الگو دوئک). مجله روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، 38، 2، 75-93.

شریعت پناه، شکوفه و مشهدی، علی (1393). نقش نظریه‌های ضمنی هوش در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان مقطع متوسطه، مجلۀ پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، 2، 6، 81-90.

غلامعلی لواسانی، مسعود، ملت، ندا، کرمدوست، نوروزعلی (1388). نقش باورهای معرفت -شناختی، راهبردهای پردازش اطلاعات و ساختارهای انگیزشی در تنظیم یادگیری، مجلۀ روانشناسی و علوم تربیتی- دانشگاه تهران، 3، 47-67.

کدیور، پروین؛ تنها، زهرا و رحمانی، سوده (1394). رابطۀ باورهای معرفت شناختی، رویکردهای یادگیری و پیشرفت تحصیلی، مجلۀ علوم تربیتی دانشگاه شهیدچمران اهواز، 22، 1، 23-38.

کدیور، پروین؛ تنها، زهرا و فرزاد، ولی الله (1391). رابطۀ باورهای معرفت­شناختی، رویکردهای یادگیری و تفکر تاملی با پیشرفت تحصیلی، مجلۀ روانشناسی 63، 16، 3، 251-265.

محبی نورالدین، شهنی ییلاق، منیجه و پاشاشریفی، حسن (1392). بررسی شاخص‌های روان‌سنجی مقیاس نظریه ضمنی هوش (ITIS) در جامعه دانشجویی، فصلنامه اندازه گیری تربیتی 4، 14، 44-64.

Abd-El-Fattah, S. M., & Yates, G. C. R. (2006). Implicit theory of intelligence scale: testing for factorial invariance and mean structure. Paper presented at the Australian Association for Research in Education Conference, Adelaide, South Australia.

Blackwell, L. S., Trzesniewski, K., & Dweck, C. S. (2007). Implicit theories of intelligence predict achievement across an adolescent transition: A longitudinal study and an intervention. Child Development, 78, 246–263.

Braten, I. & Stromso, H.I. (2005). The relationship of epistemological beliefs, implicit theories of intelligence, and self-regulated learning among Norwegian postsecondary students. British Journal of Educational Psychology, 75, 539-565.

Cano, F. (2014). Epistemological beliefs and approach to learning: There change through secondary school and their influence on academic performance. British Journal of Educational Psychology, 75, 3, 203-221.

Church, M. A., Elliot, A. J. & Gable, S. L. (2017). Perception of classroom environment, achievement goals, and achievement outcomes. Journal of Educational Psychology. 93(1), 43-54.

Deekens, V.M. (2017). Exploring Relations Among College Students’ Prior Knowledge, Implicit Theories of Intelligence, And Self-Regulated Learning in A Hypermedia Environment. Computers & Education, 55(3), 1027–1043.

Dupeyrat, C., & Marian, C. (2015). Implicit theories of intelligence, goal orientation, cognitive engagement, and achievement: A test of Dweck ُs model with returning to school adults. Contemporary Educational Psychology, 30(1), 43-59.

Dupree, C. (2017). The relationship between goal orientataion, parenting style, and self – handic aping in adolescents, doctoral dissertation. University of Alabama: Alabama.

Dweck, C. (2000). Self-theories: Their role in Motivation, personality and Development. Psychology Press: Taylor and Francis Groupe.

Hofer, B. K. (2007). Learning strategies and epistemic beliefs: Cultural influences in Japan and the US. Paper presented at the American Educational Research Association, Chicago, IL.

Howell, A. J & Buro, K. (2016). Implicit beliefs, achievement goals, and procrastination: A meditational analysis. Learning and Individual Differences, 19: 151-154.

Muis, K, R., & Franco, g. M. (2009). Epistemic beliefs: Standards for Selfregulated learning. Contemporary Educational Psychology, 34, 306-318.

Neber, H., & Schommer-Aikins, M. (2002). Self-regulated science learning with highly gifted students: The role of cognitive, motivational, epistemological, and environmental variables. Highly Ability Studies, 13, 59-74.

Paulsen, M. & Feldman, K. (2005). The conditional and interaction effects of epistemological beliefs on the self-regulated learning of college students: Motivational strategies. Research in Higher Education, 46(7), 731-768.

Phan, H. P. (2008). Multiple regression analysis of epistemological beliefs, learning approaches, and self regulated learning. Electronic Journal of Research in Educational Psychology, 6 (1), 157-184.

Tsai, C. C., Ho, H. N., Liang, J. C., Lin, H. M. (2011). Scientific epistemic beliefs, conceptions of learning science and self-efficacy of learning science among high school students. Learning and Instruction, 21: 757-769.

Valenta, N. Smith, T. & Hanter, K (2014). The influence of computer self-efficacy, meta cognitive self-regulation and self-esteem on student engagement in online learning programs: Evidence from.

Wang, C. K., Liu, W. C, Chye, S. (2010). Achievement goals, implicit theories and behavioral regulation among polytechnic engineering students. The International Journal of Research and Review. Interdisciplinary journal on Various Fields of the Social Sciences, 5: 1-17.

Wolters, C. (2016). Advancing achievement goal theory: Using goal structures and goal orientations to predict students’ motivation, cognition, and achievement. Journal of Educational Psychology, 96, 236–250.

Zimmerman ,B.& Pons,M.(2004). Student difference in self regulated learning relating grade,sex and giftendness to self-efficacy and strategy use, Journal of educational psychology ,82,51-59.

.