بررسی تصور کودکان پیش دبستانی شهر مهاباد در مورد خداوند

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد.

2 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی و شناسایی تصور کودکان پیش دبستانی شهر مهاباد در مورد خداوند است. نوع این پژوهش، کیفی و روش آن، پدیدار شناسی است.  جامعه آماری این مطالعه، شامل کلیه کودکان پسر و دختر پیش دبستشانی شهر مهاباد است. حجم نمونه بر اساس منطق اشباع نظری تعیین شد. ابزار این پژوهش، مصاحبه نیمه ساختاریافته است. در این مطالعه، به منظور برآورد میزان روایی، از رویه‌های ویژه کدگذاری و تحلیل استفاده شده است. همچنین برای ارزیابی پایایی، از راهبردهای هدایت دقیق جریان مصاحبه برای گردآوری داده‌ها، ایجاد فرآیندهای ساختارمند برای اجرا و تفسیر مصاحبه‌های همگرا بهره گرفته شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، فرایند کدگذاری سه گانۀ باز، محوری و انتخابی به کاربرده شده است. یافته­ها حاکی از آن است که کودکان پیش دبستانی شهر مهاباد، از حیث ذات، رویکردی تشبیهی و تجسدی به خداوند دارند و از حیث صفات، قایل به صفات جمال هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The investigation of the image of preschool children in Mahabad city on God

نویسندگان [English]

  • sardar chapashi 1
  • . . 2
2 .
چکیده [English]

.

ابراهیمی، سیدمحسن، سپاه منصور، مژگان و امامی پور، سوزان(1393). «چگونگی نقش سبکهای دلبستگی و روابط موضوعی در شکل گیری تصور از خدا در دانش آموزان دوره متوسطه». تحقیقات روانشناختی. دوره 6، شماره 22،72-85.

امامی سیگارودی، عبدالحسین، دهقان نیری، ناهید، رهنورد، زهرا و نوری، سعید علی(1391). «روش تحقیق کیفی: پدیدار شناسی». پرستاری و مامایی جامع نگر. سال 22، شماره 68، صص 56-63.

امانی، رزیتا و مجذوبی، محمدرضا(۱۳۹۰). «پیش بینی سبک های هویت بر اساس        سبک های دلبستگی». روانشناسی بالینی و شخصیت(دانشور رفتار). دوره 2، شماره 5، صص 24-13.

باقری، مسعود وحاج ابراهیمی، بتول (۱۳۹۱). رابطه تصور از خدا و ابعاد آن با میزان استرس در دانشجویان دختر. دومین همایش ملی روانشناسی، مشاوره و دین.

برآبادی، حسین احمد (۱۳۹۳)، تدوین و بررسی اثربخشی الگوی مشاورهای اسماء حسنا بر اصلاح تصور از خدا و کاهش استرس، اضطراب و افسردگی. پایان نامه دکترای دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی.

داوودی، محمد، شعبانی، زهرا و شفیعی، راهله (1395). «مبانی، اصول و روش های پاسخگویی به سؤالات کودکان دربارۀ خداوند». علوم تربیتی از دیدگاه اسلام. سال 4، شماره 6، صص 132-107.

دلاور ، علی(1395). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. تهران: رشد.

رادی، مریم (1393). بررسی رابطه بین طرحواره های ناسازگار اولیه با تصور از خدا و رضایت از زندگی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی تهران، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی.

رسول زاده طباطبایی، کاظم، نصیرزاده، راضیه و خوشبخت، فریبا(1386). «بررسی قدرت پیش بینی کنندگی خصوصیات دموگرافیک و ادراک کودکان دبستانی از ویژگی های والدین بر ادراک آنان از مفهوم خدا». مطالعات روان شناختی. دوره 3، شماره 4، صص 85-69.

صادقی، منصوره السادات، مظاهری، محمد علی و ملک عسگر، سعاده(1387). «والدین، خود و دیگران مهم: منابع تصور از خدا». علوم رفتاری. دوره 2 ـ شماره 1. صص 83-96

صادقی، منصوره السادات، مظاهری، محمدعلی و حیدری، محمود. (۱۳۸۵). «میزان مذهبی بودن والدین، منابع متفاوت شناخت دینی و تصور از خدا». خانواده پژوهی، سال ۲، شماره ۶.

علوی قزوینی، علی(1384). «اوصاف خداوند از دیدگاه اندیشمندان اسلامی و قاضی سعید قمی(ره)». فلسفه دین، 1(3). صص 52-29.

محمد پور، احمد(1392). روش تحقیق کیفی ضد روش(ج1). تهران: جامعه شناسان. 

میرزایی، خلیل(1395). کیفی پژوهی: پژوهش، پژوهشگری و و پژوهش نامه نویسی(ج2). تهران: فوژان.

نادری، عزت الله و سیف نراقی، مریم(1373). «چگونگی پاسخگویی کودکان 3 تا 12 ساله به سوالاتی در مورد مفهوم خدا». روانشناسی و علوم تربیتی.36، 1.

نصیرزاده، راضیه و حسین چاری، مسعود(1386). «تفاوتهای سن، جنس و وضعیت اقتصادی-اجتماعی در باورهای مذهبی کودکان». روانشناسی تحولی(روانشناسان ایرانی). دورۀ 4، شماره 13، صص 67-53.

نوروزی، مرسده، سپهریان آذر، فیروزه. (1395). مقایسه نظریه ذهن، مفهوم خدا و مفهوم میهن در بین کودکان دارای سبک‌های فرزندپروری متفاوت. شناخت اجتماعی. 5(9)، صص 83-99.

Baring, R. (2012). “Children’s image of God and their parents: explorations in children’s spirituality”. International Journal of Children's Spirituality, 17(4), 277-289.

Dickie, J. R., Eshleman, A. K., Merasco, D. M., Shepard, A., Vander, M., and Johnson, M. (1997). “Parent-child relationships and childrenُ s images of God”. Journal for the Scientific Study of Religion. 36: 25-43

Hanisch, H. (2002). Children’s and young people’s drawings of God. Retrieved April10, 2005, from: http://www.uni-Leipzig- de/~rp/vortrage/hanischo/html.

Kirkpatrick, L. A & Shaver, P.R. (1990). Attachment theory and religion childhood attachment religious beliefs and conversion. Journal for the scientific study of religion. 1, pp: 57-71.

Kirkpatrick, L. A. (2005). Attachment, evolution, and the pychology of religion. New York, the Guilford Press, 270-283.

Kuburic, Z. (1998). “Image of God in religious experience”. The Scientific Journal of Philosophy and Sociology.1 (5): 471-484.

Ladd, K. L., McIntosh, D. N. & Splika, B (1998). “Children’s god concepts: Influences of denomination, age and gender”. The international journal for the psychology of religion. 8, (1), 49-56.

Piaget, J. (1995). Sociological studies. L. Smith ed. London: Routledge (original work published 1977), 197-210.

Rackley, B. (2007). God image and early maladaptive schemas: A correlational study.Doctoral Dissertation. Regent University. Retrieved from ProQuest Dissertations and Theses.

Slater, T (2005). “The develops of children’s concept of God”. Journal of Mark, 58(1), 46–55.

Sroufe, L., A. Fleeson, and J. Fleeson. (2006). Attachment and the construction of relationships. In Relationships and development, edited by W. W. Hartup and Z. Rubin, pp. 51–71. Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Walker, A. (2012). The color purple collection: the color purple, the temple of my familiar and possessing the secret of joy. Open Road Media.