شناسایی ابعاد و مولفه‌های توسعه تفکر پژوهشی دانش‌آموزان در دوره‌های تحصیلی

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

2 دانشیار گروه علوم تربیتی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران

3 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی ابعاد و مولفه­های توسعه تفکر پژوهشی دانش­آموزان در دوره­های تحصیلی و با رویکرد کیفی و استفاده از راهبرد پدیدارشناسی انجام شد. بر اساس نمونه­گیری هدفمند و تا حصول اشباع نظری، 13 نفر از متخصصان حوزه­ی تعلیم و تربیت به مشارکت دعوت شدند. داده­ها به کمک مصاحبه­ی نیمه­ساختار­یافته گردآوری و با روش تحلیل­محتوا تجزیه و تحلیل شدند. برای بدست آوردن اعتبار و روایی داده­ها از دو روش بازبینی مشارکت­کنندگان و مرور خبرگان  غیرشرکت­کننده در پژوهش استفاده شد. ابعاد و مولفه­های شناسایی شده در قالب 36 کد باز و 5 کد محوری: نگرش معلم، فضای آموزشی مناسب، تشریک مساعی، قابلیت­های محیطی و خودراهبری دانش­آموزان تبیین شدند. مطالعات ما نشان داد که توسعه تفکر پژوهشی دانش­آموزان در دوره­های تحصیلی، نیاز به داشتن معلمانی فکور و پژوهشگر، امکانات آموزشی مناسب، گسترش فرهنگ تفکر، پژوهش و همکاری، برقراری ارتباطات موثر با امکانات محیطی خارج از محیط مدارس و دانش­آموزانی فعال و با انگیزه دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of the dimensions and components of development of students’ research thinking in educational courses

نویسندگان [English]

  • Esmaeil Nabiei 1
  • Esmaeil Kazempour 2
  • Zohreh Shakibaei 3
1 Ph.D. student in Educational Management, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran
2 Associate Professor, Department of Education, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Education, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran
چکیده [English]

 
The aim of this study is to identify the dimensions and components of the development of students' research thinking in educational courses and with a qualitative approach and the use of phenomenological strategy. Based on purposive sampling and to reach the theoretical saturation, 13 specialists in the field of education were invited to participate. We collect data through the semi structured interviews and analyzed it by content analysis method. To obtain the validity and reliability of the data, two methods of reviewing participants and reviewing non- participating experts in the research were used. Dimensions and the identified components were explained in the form of 36 open cods and 5 central cods: teacher attitude, appropriate educational environment, collaboration, environmental capabilities and students self- direction. We show that development of students research thinking in courses, needs to thoughtful and research teachers, appropriate educational facilities, development of a culture of thinking, research and cooperation, effective communication with facilities outside of the school environment and active and motivated students

کلیدواژه‌ها [English]

  • Phenomenology
  • development of research thinking
  • educational courses