مبانی معرفتی عناصر فرهنگ عامّه در اشعار کودک و نوجوان

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

شعر کودک و نوجوان از جمله شعرهای مفهومی است که جهت آموزش و آگاهی مخاطبان در آن مضامین متنوع گنجانده شده است. از جملۀ این مضامین، عناصر فرهنگ عامّه است. در این مقاله سعی بر آن است تا به روش توصیفی­ـ تحلیلی، عناصر فرهنگ عامه، که شاعران حوزۀ کودک و نوجوان آن را به عنوان ابزاری برای اهداف تربیتی و اخلاقی و روشنگری آحاد جامعه به کار برده­اند، مورد بررسی و تبیین قرار گیرد. به همین منظور اشعار سه دهۀ اخیر بررسی و عناصر مطرح فرهنگی در این اشعار استخراج شده و اهداف مربوطه مورد تحلیل قرار گرفت. داده­های پژوهش نشان می­دهد که شاعران حوزۀ کودک و نوجوان با کاربرد عناصر فرهنگ مردم علاوه بر ارائۀ تصویری از فرهنگ جامعۀ خود و آموزش مسائل فرهنگی، موجبات حفظ و صیانت فرهنگ و هویت ملی خویش را فراهم آورده­اند. آن­ها نقش هر دو عنصر فرهنگ عامّه (مادی و غیر مادی) را در شناخت و تداوم فرهنگ جامعه ضروری دانسته و با مؤلفه­های فرهنگی، بسیاری از مبانی تربیتی، اخلاقی، روانشناسی و ... را خاطر نشان شده­اند. در واقع کاربرد عناصر فرهنگی توسط شاعران این حوزه رویکرد معرفتی و تربیتی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Epistemological foundations of elements of folklore in the child and adolescent poems

نویسندگان [English]

  • Maryam Kamali 1
  • Hossein Novin 2
  • Asghar Salahi 2
1 PhD student in Persian language and literature, Mohaghegh Ardabili University
2 Associate Professor, Department of Persian Language and Literature, Mohaghegh Ardabili University
چکیده [English]

Child and adolescent poetry is a conceptual poem that includes various themes for educating and informing the audience. One of these themse is the elements of folklore .In this article, an attempt is made to study And be explained the important elements of folklore in a descriptive-analytical manner which poets in the field of children and adolescents have used it as a tool for educational and moral purposes and enlightenment of individuals in society.For this purpose, the poems of the last three decades were studied and prominent cultural elements in these poems were extracted and the relevant goals were analyzed. Research data show that the poets of the field of children and adolescents by consciously applying the elements of folklore (material and immaterial) in addition to presenting a clear picture of the culture of their community and teaching cultural issues, protect of their own culture and national identity. They considered the role of both constituent elements of folklore in recognizing and continuing the culture of society necessary And with cultural components, many educational, moral, social, psychological, etc. principles have been mentioned. In fact, the use of cultural elements by the poets of this field has an epistemological and educational approach

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education
  • upbringing
  • Knowledge
  • poems of child and adolescent
  • elements of folklore