فلسفه برای کودکان (P4c): مضامین فلسفی در داستان‌های متون کلاسیک ادب فارسی

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی بردسکن

2 دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

3 استاد دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی مضامین فلسفی داستان¬های متون کلاسیک ادب فارسی به قصد استفاده در برنامه فلسفه برای کودکان است که با روش پژوهش فلسفی و استنتاج منطقی انجام شده است. برای این منظور نخست به برنامه فلسفه برای کودکان از منظر لیپمن و چگونگی توسعه آن و نیز توفیق لیپمن در گسترش برنامه فلسفه برای کودکان و پیدایش رویکردهای مختلف پرداخته شد، آنگاه نشان داده شد هر کدام از رویکردها به فلسفه برای کودکان به جنبۀ خاصی از فلسفه تاکید دارد. بدین ترتیب با توجه به نگاه کل¬گرایانه و با عنایت به ساحت¬های فلسفه، مسائل اساسی فلسفه در سه قلمرو هستی-شناسی، شناخت¬شناسی و ارزش¬شناسی مشخص و در هر قلمرو سوالات مهمی طرح و برای هرکدام از سوالات نمونه داستانی از متون کلاسیک ادب فارسی ارائه شده است. نتایج نشان داد که: فراهم نمودن محتوایی فلسفی متناسب با فرهنگ بومی برگرفته از متون کلاسیک ادب فارسی و بازنویسی آن¬ها متناسب با سن کودکان به عنوان رویکردی کل¬گرایانه که در آن به ابعادی چون؛ فرایند تفکر، محتوای فلسفی، غنای ادبی و فرهنگ وابستگی توجه داشته باشد، امکان پذیر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Philosophy for Children (P4C): Philosophic Conceptions in the Stories of Classic Texts of Persian Literature

نویسندگان [English]

  • ahmad akbari 1
  • Tahereh Javidi Kalatehjafarabadi 2
  • Bakhtiar Shabani Varaki 3
  • Mohammad Taghavi 2
1 Faculty Member University
چکیده [English]

The purpose of the present research is to consider the relation between the Stories of classic texts of Persian literature and Philosophy for Children which are done through the approach of philosophic research by using of the logical reasoning. On this purpose, first, the philosophy for children from the perspective of Lipman, and the way of its developing and Lipman achievements in the expansion of the program and the way of creating various approaches in this field were introduced, then It was shown that each approaches emphasizes on a certain aspect of the philosophy. so, due to a general view and