دوره و شماره: دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 23، بهار و تابستان 1400 

علمی-پژوهشی

1. خوانش فبکی داستان ماهی سیاه کوچولو، اثر صمد بهرنگی

10.30465/fabak.2021.6230

فرشاد اسکندری شرفی؛ یونس رحمتی فیروزآبادی؛ علی نصرت فلاح