دوره و شماره: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 19، بهار و تابستان 1398 
4. مقایسه‌ بازی‌های سنتی و نوین دوره ابتدایی از منظر ارزش‌آموزی

صفحه 73-99

مریم رضایی آقاجان؛ مرتضی منادی؛ مهناز اخوان تفتی


8. فهم مضامین فلسفی داستان‌ها و حکایت‌های کتب فارسی دورة ابتدایی

صفحه 175-194

سیدمحمد سیدکلان؛ مرتضی بازدار قمچی قیه؛ زهرا وقار؛ منصور علیزاده؛ داریوش جهانی


10. اثربخشی برنامۀ آموزش فلسفه به کودکان در پرورش خلاقیت کودکان پیش دبستانی

صفحه 213-236

فرزانه محمدی؛ هادی کرامتی؛ ولی الله فرزاد؛ مهدی عربزاده