دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 20، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-170 
5. تآثیر برنامه آموزش فلسفه برای کودکان بر خودتنظیمی هیجانی کودکان کار

صفحه 1-30

اسکندر فتحی آذر؛ کیومرث تقی پور؛ آیسان حاج آقایی خیابانی