دوره و شماره: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 22، پاییز و زمستان 1399 

علمی-پژوهشی

1. مهارت‌های تفکر فلسفی در شعر کودک و نوجوان غلامرضا بکتاش و ناصر کشاورز

10.30465/fabak.2021.5832

علی اکبر سام خانیانی؛ اکبر شایان سرشت؛ طاهره شیخی