نویسنده = �������� ������������ �������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. فلسفة ویتگنشتاین و برنامة فلسفه برای کودکان (P4C)

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1390، صفحه 91-107

یحیی قائدی یحیی قائدی؛ سحر سلطانی