نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 2
1. تأثیرآموزش «فلسفه برای کودکان» بر تاب‌آوری دانش‌آموزان ابتدایی

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 99-121

10.30465/fabak.2020.5004

سلام رحیمی؛ شهرام واحدی؛ علی ایمانزاده


2. تأثیر آموزش مهارت های مثبت اندیشی بر بهزیستی ذهنی دانش آموزان

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 101-123

10.30465/fabak.2019.4929

سما سادات؛ شهرام واحدی