نویسنده = �������� ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. فراتحلیل متغیرهای همبسته با تفکر انتقادی در نظام آموزشی

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1394، صفحه 23-36

عیسی جعفری؛ بهزاد رسول زاده