نویسنده = ���������������������� �������� ������
تعداد مقالات: 1
1. تدوین، اعتبار سنجی، و رتبه‌بندی شاخص‌های مربی آموزش فلسفه به کودکان

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1394، صفحه 121-143

مرضیه ویسی؛ محمد حسن میرزامحمدی؛ اکبر رهنما