نویسنده = ��������������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و تحلیل برنامة فلسفه برای کودکان و نوجوانان با نظر به میزان ابتنای آن بر پراگماتیسم دیویی

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1390، صفحه 79-100

سعید ناجی؛ مسعود صفایی‌مقدم؛ رسنانی هاشم رسنانی هاشم؛ حمیدرضا آیت‌اللهی؛ حسین شیخ‌رضایی