نویسنده = ���������������� ������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی آموزش فلسفه برای کودکان بر ارزیابی تعارض بین والدین و خودگردانی تحصیلی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 53-72

بنت الهدا محمدیان؛ آزاده فرقدانی