نویسنده = ������������ �����������������
تعداد مقالات: 2
1. کنوانسیون جهانی حقوق کودک و فرصت‌هایی که برای پرورش تفکر مستقل درکودکان ارائه می‌دهد

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-20

پروانه ولوی؛ خمیس صیدی؛ مسعود صفایی مقدم؛ سید‌جلال هاشمی