نویسنده = �������� ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. الزامات و چالش‌های اجرایی و اخلاقی پژوهش با کودک: ارائه نمونه الگوی مشارکتی برای پژوهش در حوزه جنسیت

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 115-146

عقیله سادات موسوی جهان آبادی؛ زهرا طبیبی؛ بهروز مهرام؛ مرتضی مدرس غروی