نویسنده = ������������ ������������������ ������������
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر برنامه درسی P4C (فلسفه برای کودکان) بر عشق به یادگیری و قضاوت اخلاقی کودکان

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1400

10.30465/fabak.2021.6365

محبوبه سلیمان پورعمران؛ ناهید یساول