نویسنده = ������ ���������� ���������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. تآثیر برنامه آموزش فلسفه برای کودکان بر خودتنظیمی هیجانی کودکان کار

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 151-172

10.30465/fabak.2020.4930

اسکندر فتحی آذر؛ کیومرث تقی پور؛ آیسان حاج آقایی خیابانی