نویسنده = ������������ ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر برنامه درسی فلسفه برای کودکان بر رشد خلاقیت دانش‌آموزان

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1400

10.30465/fabak.2021.6232

ستاره کنعانی هرندی؛ محمد نوریان؛ داریوش نوروزی؛ محمود عبایی کوپایی