نویسنده = �������������� ���������� ������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی شگردهای جلوه‏گری مقوله‏های «اقتدار و آزادی» در داستان‏های فارسی کودک

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1392، صفحه 51-78

علی شیروانی شیری؛ حسنعلی بختیار نصرآبادی؛ محمدحسین حیدری