نویسنده = ������������ ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. الگوی برنامه درسی آموزش فلسفه برای کودکان بر اساس نتایج تحقیقات مرتبط

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 121-151

ستاره کنعانی هرندی؛ محمد نوریان؛ داریوش نوروزی؛ محمود عبایی کوپایی