نویسنده = ���������� �������������� ����������
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر برنامه درسی فلسفه برای کودکان بر رشد خلاقیت دانش‌آموزان

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1400

10.30465/fabak.2021.6232

ستاره کنعانی هرندی؛ محمد نوریان؛ داریوش نوروزی؛ محمود عبایی کوپایی


2. الگوی برنامه درسی آموزش فلسفه برای کودکان بر اساس نتایج تحقیقات مرتبط

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 121-151

ستاره کنعانی هرندی؛ محمد نوریان؛ داریوش نوروزی؛ محمود عبایی کوپایی