نویسنده = ������������ ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی جایگاه تفکر فلسفی در بازنویسی داستان ‌«حی بن یقظان» کیلانی و «بچۀآدم» آذریزدی، با نظریه لیپمن

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 47-73

10.30465/fabak.2020.5828

سیده زهرا حسینی طالمی؛ تورج زینی وند؛ علی اکبر محسنی؛ یحیی معروف