نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش میانجی سبک تفکر در رابطه بین هوش هیجانی معلمان و خلاقیت دانش آموزان

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-20

10.30465/fabak.2020.5000

مریم احمدی فقیه؛ مجید ضرغام حاجبی؛ نادر منیرپور