نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی برنامه ترکیبی آموزش فلسفه به کودکان و همدلی بر شایستگی اجتماعی دانش‌آموزان

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 211-229

10.30465/fabak.2021.5971

فاطمه السادات فاطمی؛ راحله صادقی؛ حمیده شاهبان