نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی ابعاد و مولفه‌های توسعه تفکر پژوهشی دانش‌آموزان در دوره‌های تحصیلی

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 229-247

10.30465/fabak.2020.5523

اسمعیل نبیئی؛ اسماعیل کاظم پور؛ زهره شکیبایی