نویسنده = ���������������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. اثر بخشی آموزش فلسفه به کودکان به روش اجتماع پژوهشی بر اضطراب تحصیلی دانش آموزان

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 231-255

10.30465/fabak.2021.5961

الناز مردآزادبهی؛ بهبود یاریقلی؛ موسی پیری