نویسنده = ���������������� �������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. روان‌روایت‌شناسیِ طنز در داستان‌های کودک: با رویکردی طرحواره‌ای

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1400

10.30465/fabak.2021.6265

امیر حسین زنجانبر؛ حسین زارع؛ بلقیس روشن