نویسنده = ������������ �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی و تدوین الگوی برنامة درسی آموزش فلسفه به کودکان (پژوهش ترکیبی اکتشافی متوالی)

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 303-326

10.30465/fabak.2021.6089

مرتضی عابدینی نظری؛ سیده عصمت رسولی؛ سعید صفاریان همدانی