نویسنده = �������� �������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. مهارت‌ها، گرایش‌ها و روش‌های تدریس تفکر انتقادی در برنامه‌های درسی

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 29-62

10.30465/fabak.2021.5834

پریچهر جبلی آده؛ محمد نوریان؛ سودابه عضدالملکی