نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. طراحی و اعتباربخشی الگوی برنامه درسی فلسفه برای کودکان در دوره اول متوسطه ایران

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 115-157

10.30465/fabak.2021.6411

الهام صابری؛ عفت عباسی؛ یحیی قائدی؛ مجید علی عسگری