نویسنده = �������� ���������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی چالش های آموزش فلسفه برای کودکان از نظر مربیان پیش دبستانی(یک مطالعه پدیدار شناسانه)

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1400

10.30465/fabak.2021.6233

ساناز ماهری؛ علیرضا عراقیه؛ یحیی قائدی؛ امیر حسین مهدی زاده؛ پری سوسهابی