کلیدواژه‌ها = دورۀ ابتدایی
فهم مضامین فلسفی داستان‌ها و حکایت‌های کتب فارسی دورة ابتدایی

دوره 10، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 175-194

10.30465/fabak.2019.4167

سیدمحمد سیدکلان؛ مرتضی بازدار قمچی قیه؛ زهرا وقار؛ منصور علیزاده؛ داریوش جهانی