کلیدواژه‌ها = متیو لیپمن
تعداد مقالات: 7
2. شگردهای فکرورزی در داستان‌های فرهاد حسن‌زاده بر پایة نظریة لیپمن (مطالعة موردی: داستان‌های گروه سنی الف، ب و ج)

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1400، صفحه 181-211

10.30465/fabak.2022.6926

فرحناز حیدری‌نسب؛ میرجلال‌الدین کزازی؛ خلیل بیگ‌زاده


4. افسانه‌های ایرانی پریان ابزاری برای فکرپروری کودکان (رهیافتی آموزشی بر اساس نظریة لیپمن)

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 59-86

مهسا رجبی همدانی؛ خلیل بیگ‌زاده؛ سعید ناجی؛ سیمین اسفندیاری


5. مفهوم فلسفه نزد ویتگنشتاین متأخر و لیپمن

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 15-36

حمیدرضا محمدی؛ سعید ناجی


7. فلسفة ویتگنشتاین و برنامة فلسفه برای کودکان (P4C)

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1390، صفحه 91-107

یحیی قائدی یحیی قائدی؛ سحر سلطانی