کلیدواژه‌ها = داستان
فهم مضامین فلسفی داستان‌ها و حکایت‌های کتب فارسی دورة ابتدایی

دوره 10، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 175-194

10.30465/fabak.2019.4167

سیدمحمد سیدکلان؛ مرتضی بازدار قمچی قیه؛ زهرا وقار؛ منصور علیزاده؛ داریوش جهانی


کفایت فلسفی در داستان های فلسفه برای کودکان و نوجوانان

دوره 6، شماره 11، خرداد 1394، صفحه 87-111

سعید ناجی؛ منصور مرعشی


فلسفة ویتگنشتاین و برنامة فلسفه برای کودکان (P4C)

دوره 2، شماره 3، خرداد 1390، صفحه 91-107

یحیی قائدی یحیی قائدی؛ سحر سلطانی