کلیدواژه‌ها = آموزش
چگونگی درک بُعد سوم در کودکان 7 تا 11 سال و پرورش آن

دوره 11، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 47-69

10.30465/fabak.2020.5699

معصومه رسولی؛ نیلوفر شادمهری


مبانی معرفتی عناصر فرهنگ عامّه در اشعار کودک و نوجوان

دوره 11، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 171-195

10.30465/fabak.2020.5586

مریم کمالی؛ حسین نوین؛ عسگر صلاحی


افسانه‌های ایرانی پریان ابزاری برای فکرپروری کودکان (رهیافتی آموزشی بر اساس نظریة لیپمن)

دوره 8، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 59-86

مهسا رجبی همدانی؛ خلیل بیگ‌زاده؛ سعید ناجی؛ سیمین اسفندیاری