اثربخشی آموزش مبتنی بر «مدل به‌کارگیری فناوری در برنامه فلسفه برای کودکان» بر تفکر انتقادی دانش آموزان بااستعداد دوره دوم ابتدایی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه تکنولوژی آموزشی،دانشگاه علامه طباطبائی،تهران. ایران

2 دکتری تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی،تهران،ایران

3 دانشیار گروه فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

4 استاد ممتاز گروه سنجش و اندازه گیری ،دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

5 دانشیار گروه تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر «مدل به‌کارگیری فناوری در برنامه فلسفه برای کودکان» بر تفکر انتقادی دانش آموزان پسر بااستعداد دوره دوم ابتدایی بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان پسر بااستعداد دوره دوم ابتدایی بود که در سال تحصیلی 1400-1399 دریکی از مدارس دولتی تهران مشغول به تحصیل بودند. با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای 40 نفر از دانش آموزان بااستعداد شناسایی و به‌صورت تصادفی در گروه آزمایش (20 نفر) و کنترل (20 نفر) جای گماری شدند. ایزار پژوهش پرسشنامه تفکر انتقادی واتسون - گلاسر  بود.که ابزار این پژوهش بود. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش‌های آماری در دو سطح توصیفی میانگین و انحراف معیار و استنباطی وواریانس چند متغیره استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که پس از تعدیل نمرات پیش‌آزمون، تفاوت معنی‌داری بین گروه آزمایش و کنترل در مؤلفه‌های متغیر تفکر انتقادی وجود دارد (05/0P<). بر اساس نتایج می توان پیشنهاد داد از مدل پیشنهادی این پژوهش می توان به عنوان مبنایی برای طراحی آموزشی جهت پرورش مهارت های تفکر انتقادی دانش آموزان با استعداد دوره دوم ابتدایی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of education based on the "model of technology application in the for-philosophy children program " On the critical thinking of talented students in the second period of elementary school

نویسندگان [English]

  • Esmail Zaree Zavaraki 1
  • Aliakbar Kabiri 2
  • Yahya Ghaedi 3
  • Ali Delavar 4
  • Mohammad reza Nili ahmad Abadi 5
1 Professor, Department of Educational Technology. Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
2 PhD in Educational Technology. Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Philosophy of Education, Kharazmi University, Tehran, Iran
4 Distinguished Professor of Assessment and Measurement, Allameh Tabataba'i University, Tehran,Iran
5 Associate Professor, Department of Educational Technology, Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effectiveness of education based on the model of technology application in the philosophy for children on the critical thinking of talented second period of elementary school.design of the present study was quasi-experimental with pre-test and post-test with a control group. The statistical population of the study consisted of all the talented male students were in the second period of elementary school who were studying in one of the public schools of Tehran in the academic year 1399-1400.Using multi-stage cluster sampling method, 40 talented students were identified and randomly assigned to the experimental (n = 20) and control (n = 20) groups. The research instrument was the Watson and Glasser Critical Thinking Questionnaire.The results showed that after adjusting the pre-test scores, there was a significant difference between the experimental and control groups in the variables of critical thinking (P <0.05). According to the research results, it can be suggested that the proposed model of this research can be used as a basis for educational design to develop the critical thinking skills of gifted students in the second year of elementary school.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Educational model
  • philosophy for children
  • integrated learning approach
  • critical thinking
  • talented students