اثربخشی آموزش مهارت خلاقیت بر تفکر انتقادی، مهارت اجتماعی و خلاقیت دانش آموزان پایه ششم ابتدائی

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 دکتری روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین اثر­بخشی آموزش مهارت خلاقیت برتفکرانتقادی، مهارت­های اجتماعی و خلاقیت در دانش­آموزان دختر پایه ششم شهر تهران در سال­تحصیلی 1397-1398بود. طرح پژوهش آزمایشی با پیش­آزمون- پس­آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل تمامی دانش­آموزان دختر پایه ششم منطقه 19 آموزش و پرورش شهر تهران بود که ۴۰ نفر به شیوه در­دسترس انتخاب گردید و به­شکل تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند.پیش از آموزش مهارت خلاقیت، پرسشنامه­های خلاقیت عابدی (1372)، گرایش به­تفکرانتقادی ریکتس (2003) و مهارت­های اجتماعی ایندربیتزن و فوستر (۱۹۹۲) اجرا گردید. داده­ها با آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که آموزش مهارت­خلاقیت، موجب افزایش خلاقیت دانش­آموزان شد(05/0>p)، اما بر تفکر انتقادی و مهارت­های اجتماعی آزمودنی­های گروه آزمایش تاثیر معناداری نشان نداد(05/0

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Creativity Skills Training on Creativity, Critical Thinking, and Social Skills in Elementary Sixth Grade Students

نویسندگان [English]

  • Fereshteh Pourmohseni Koluri 1
  • Fatemeh Saboori 2
  • Mehri Mowlaie 3
1 Associate professor, University of Payam Noor, Ardabil, Iran
2 M.A in psychology, University of Payam Noor, Ardabil, Iran
3 Ph.D in psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effectiveness of creativity skill training on increasing creativity, critical thinking, and social skills in female elementary Sixth Grade StudentsinTehran (2018-2019).A experimental design with pretest-posttest and control group was conducted in a sample of 40 students using a simple random sampling method.
Before training creativity skills, both groups in the pretest responded to three questionnaires: Abedi's creativity (1994), tendency to predictive thinking of Rickets (2003) and social skills of Indarbitzens and Foster (1992). The results of Multivariate covariance analysis (MANCOVA) showed that training creativity skills increased the creativity of students (p <0.05), but did not show any significant effects on critical thinking and social skills of students in experimental group(p >0.05).  The results indicate that creativity skills training improved creativity in the study group, but improving critical thinking and social skills requires the use of more and more specialized training, also, given that in the present study more than 40 samples and used in a short period of time, so generalization of the results of the present study should be done with caution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Training creativity skills
  • creativity
  • critical thinking
  • Social skills