اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی (تفکر انتقادی) بر تسلط بر خود و نگرش به مصرف مواد مخدر در دانش‌آموزان دوره متوسطه

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

2 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مهارت­های زندگی (تفکر انتقادی) بر تسط بر خود و نگرش به مصرف مواد مخدر در دانش­آموزان دوره متوسطه بود. طرح پژوهش نیمه­آزمایشی از نوع طرح پیش­آزمون- پس­آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه ناحیه 4 شهرستان تبریز در سال تحصیلی 99-1398 بودند که از میان آن­ها تعداد 30 نفر به روش نمونه­گیری هدفمند انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفر) و گروه کنترل (15 نفر) جایگزین شدند. به این ترتیب که آزمودنی­های گروه آزمایش، تحت آموزش مهارت­های زندگی (تفکر انتقادی)، به مدت 10 جلسه قرار گرفتند و در مقابل گروه کنترل هیچ آموزشی را دریافت نکرد. برای جمع­آوری داده­ها از مقیاس پذیرش اعتیاد وید و تسلط بر خود تانجی استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده­ها توسط آزمون آماری تحلیل کواریانس انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که آموزش مهارت­های زندگی (تفکر انتقادی) بر تسلط بر خود و نگرش به مصرف مواد مخدر در دانش­آموزان تأثیر دارد. در واقع آموزش مهارت­های زندگی باعث افزایش تسلط بر خود و کاهش نگرش مثبت به مصرف مواد مخدر در دانش­آموزان می­شود. بنابراین فراگیری آموزش مهارت­های زندگی نقش مهمی در تسط بر خود و نگرش به مصرف مواد دانش­آموزان دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness training of life skills (critical thinking) on self-control and attitude to drug abuse in high school students

نویسندگان [English]

  • Ramin Habibi-Kaleybar 1
  • Jafar Bahadorikhosroshahi 2
1 Associate Professor, Department of Education, Faculty of Education & Psychology, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran
2 Ph. D student in Educational Psychology, Department of Education, Faculty of Education & Psychology, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effectiveness of life skills training (critical thinking) on ​​self-mastery and attitudes toward drug use in high school students. The quasi-experimental research design is a pre-test-post-test design with a control group. The statistical population was female high school students in District 4 of Tabriz in the academic year 2019-2020, from which 30 people were selected by purposive sampling and randomly divided into two experimental groups (15 people) and control group (15 people) Were replaced. Thus, the subjects in the experimental group were trained in life skills (critical thinking) for 10 sessions and the control group did not receive any training. Wade Addiction Acceptance Scale and Tangier Self-Mastery were used to collect data. Data were analyzed by analysis of covariance. The results showed that life skills training (critical thinking) have an effect on self-mastery and attitudes toward drug use in students. In fact, life skills training increases self-mastery and reduces students' positive attitude towards drug use. Therefore, learning life skills training has an important role in self-mastery and students' attitudes toward substance use.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-development
  • Attitude toward substance use
  • life skills
  • critical thinking