دوره و شماره: دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 21، بهار و تابستان 1399 
1. مبانی معرفتی عناصر فرهنگ عامّه در اشعار کودک و نوجوان

صفحه 1-30

مریم کمالی؛ حسین نوین؛ عسگر صلاحی