تبیین الگوی آموزش سواد رسانه‌ای برای دانش‌آموزان دوره‌ی دوم ابتدایی بر اساس اصول فبک

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه بوعلی سینا،

2 دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، تبیین الگوی آموزش سواد رسانه‌ای برای دانش‌آموزان دوره‌ی دوم ابتدایی بر اساس اصول فبک است. رویکرد پژوهش از نوع ترکیبی (کیفی و کمی) و با استفاده از روش‌های تحلیل مفهومی، استنتاجی‌ پیش‌رونده و توصیفی-پیمایشی انجام شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که ارتباط قابل‌ملاحظه‌ای بین مؤلفه‌های فبک و شاخص‌های سطوح سواد رسانه‌ای (مصرف کارکردی، مصرف انتقادی، تولید-مصرف کارکردی و تولید-مصرف انتقادی) وجود دارد. از سوی دیگر اصول فبک شامل عقلانیت چون عامل سازمان دهنده، تعلیم و تربیت چون فرایند پژوهش، کلاس درس چون اجتماع پژوهشی و تفکر خودآگاهانه است که متناظر با آن‌ها ارتقای خود رهبری از طریق پرورش تفکر مراقبتی، انتقادی و خلاقانه، محتوای چالش‌انگیز با قابلیت پژوهشی، روش اجتماع پژوهشی مبتنی بر گفت‌وگو و شیوه‌ی خودارزیابی به‌عنوان عناصر ضروری الگوی سواد رسانه‌ای بر اساس فبک در دوره‌ی دوم ابتدایی استنتاج می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Explanation of Media Literacy model for Second Primary Schools Students Based on P4C principles

نویسندگان [English]

  • Saeid Ansari 1
  • Farhad Seraji 2
  • MohammaRreza Yousefzadeh 2
1 PhD student of philosophy of education at Bu Ali Sina University
2 Associate Professor, Dept. of Educational Sciences, Bu Ali Sina University
چکیده [English]

The main purpose of this Research is to explanation of media literacy model for Second primary schools students  based on P4C principles. The research approach is of combined type (qualitative and quantitative) and has been performed using concept analysis, progressive inductive and descriptive-survey methods. The findings show that there is a significant relationship between the components of P4C and the indicators of media literacy levels (functional consuming, critical consuming, functional presuming, and critical presuming). On the other hand, the principles P4C include rationality as organisor factor, education as inquiry process, classroom as community of inquiry, reflective thinking that correspond to promoting self-leadership through training caring, critical and creative thinking,  research-challenging content, method of conversation-based community of inquiry and Self-evaluation technique are deduced as essential elements of the model of media literacy education based on the philosophy for children in the Second Primary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media Literacy
  • philosophy for children(P4C)
  • Second primary