دوره و شماره: دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1391 
1. فلسفه برای کودکان (P4c): مضامین فلسفی در داستان‌های متون کلاسیک ادب فارسی

صفحه 1-25

احمد اکبری؛ طاهره جاویدی کلاته جعفرآبادی؛ بختیار شعبانی ورکی؛ محمد تقوی