نویسنده = یونس رحمتی فیروزآبادی
تعداد مقالات: 1
1. خوانش فبکی داستان ماهی سیاه کوچولو، اثر صمد بهرنگی

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1400

10.30465/fabak.2021.6230

فرشاد اسکندری شرفی؛ یونس رحمتی فیروزآبادی؛ علی نصرت فلاح