اعتبار نشریه

 - دو فصلنامه علمی – پژوهشی تفکر و کودک از بهار و تابستان  سال 89 و با هدف ارائه دستاوردهای تحقیقاتی و پژوهشی بدیع در حوزه تعلیم و تربیت و بخصوص آموزش تفکر به کودکان و نوجوانان در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (گروه فکرپروری برای کودکان و نوجوانان "فبک" ) منتشر شده و در تاریخ 12/7 /91 موفق به اخذ مجوز علمی – پژوهشی به شماره 159721/ 3  ازکمیسون نشریات وزارت علوم و تحقیقات و فناوری شد .

بر اساس آیین نامه ابلاغی کمیسیون نشریات، مورخ اردیبهشت 1398، « فصلنامه علمی تفکر و کودک» دارای امتیاز به شرح زیر است.