هزینه‌های بررسی، چاپ و انتشار

هزینه‌های بررسی، چاپ و انتشار نشریۀ تفکر و کودک


براساس آیین‌نامۀ نشریات علمی‌پژوهشی کمیسیون نشریات وزارت علوم و همچنین مصوبۀ هیئت‌رئیسۀ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی(تاریخ 25/6/91، شماره 54/6/91)برای دریافت، بررسی و انتشار مقالات، هزینه دریافت می‌شود.
ازاین‌رو هزینۀ مقاله‌ها در دو نوبت دریافت خواهد شد:
1. هزینۀ اولیۀ بررسی مقاله: پس از ثبت مقاله در سامانه، در صورت انتخاب برای بررسی بیشتر، قبل از ارسال به مرحلۀ داوری، نیاز است هزینۀ اولیه توسط مؤلف پرداخت شود.
برای بررسی اولیۀ هر مقالۀ ارسالی مبلغ 100 هزار تومان دریافت شود.
2. هزینۀ نهایی پذیرش مقاله: در صورت تایید مقاله از سوی داوران و پذیرش نهایی آن، نیاز است هزینۀ نهایی پذیرش و نشر مقاله از سوی مؤلف پرداخت شود تا گواهی پذیرش مقاله صادر گردد.
ازاین‌رو در مرحلۀ نهایی و ویرایش، چاپ و نشر مقاله به ازای 6000 کلمه مبلغ 200 هزار تومان دریافت می‌شود. درصورتی‌که تعداد واژگان مقاله از 6000 کلمه بیشتر باشد، علاوه بر مبالغ قبلی، به‌ازای هر 300 واژه افزون‌تر، مبلغ 10هزار تومان دریافت خواهد شد.

هزینه  ویرایش چکیده انگلیسی مقاله نیز 50 هزار تومان به مبالغ فوق اضافه خواهد شد.
لازم است در هر مرحله، تصویر فیش واریزی هزینه‌ها از طریق سامانه مجله ارسال گردد.