هزینه‌های بررسی، چاپ و انتشار

هزینههای بررسی، چاپ و انتشار نشریۀ تفکر و کودک

  • براساس آیین‌نامۀ نشریات علمی‌پژوهشی کمیسیون نشریات وزارت علوم و همچنین مصوبۀ هیئت‌رئیسۀ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی(به‌شماره 1/143115، مورخ 1402/8/3) برای بررسی مقالات، هزینه(600000 تومان) دریافت می‌شود. پرداخت این هزینه صرفا از طریق سامانه نشریه و درگاه بانکی امکانپذیر است.